Regulamin


§ 1 Informacje ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.newnordic.pl.

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

1) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176);

2)
 ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);

3)
 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);

4)
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1) Sprzedawca – New Nordic Healthbrands Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02 – 548) przy ul. Grażyny 13 lok. 302, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000517243 posiadająca nr NIP: 5213676020, REGON: 147339859, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000 zł., właściciel Sklepu internetowego, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

2) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.newnordic.pl  prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy;

3) Zamawiający
 – osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w Sklepie;

4) Konsument 
– osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;

5) Zamówienie
 – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Towarów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy;

6) Koszyk
 – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, za pomocą którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów;

7) Towar 
– rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;

8) Cena
 – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

9) Płatność
 – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy;

10) Koszty dostaw
y – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego;

11) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta;

12) Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień;

13) Dane osobowe
 – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę;

14) Umowa
 - umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron;

15
Strony - Zamawiający i Sprzedawca.


4. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Przed skorzystaniem ze Sklepu, w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. 

6. Zawartość stron Sklepu stanowi własność New Nordic Healthbrands Polska Sp. z o.o. 
 lub jej dostawców i jest prawnie chroniona. Zabrania się wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie internetowej do celów komercyjnych lub do ponownej publikacji.

7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez Zamawiającego Zamówienie.

9. 
Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.


§ 2 Składanie Zamówień

1. Zamawiający może złożyć Zamówienie za pośrednictwem formularza Zamówienia (bez rejestracji) lub w ramach założonego Konta. 

2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzedzone jest wyborem przez Kupującego Towaru oraz jego ilości.

3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negocjowania Cen z wybranymi Zamawiającymi, udzielania im specjalnych rabatów oraz przeprowadzania promocji na stronie Sklepu.

5. Formularz Zamówienia zawiera pola, których uzupełnienie jest niezbędne dla złożenia i realizacji Zamówienia. Zamawiający podaje w formularzu:

a) imię i nazwisko lub nazwę firmy (w przypadku podmiotów gospodarczych),

b)
 adres dostawy,

c)
 numer telefonu (ma na celu ułatwienie doręczenia przesyłki),

d)
 adres siedziby firmy i nr NIP (w przypadku podmiotów gospodarczych które chcą otrzymać fakturę VAT),

e)
 adres e-mail.


6.
 Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

7. Zamawiający może dokonując zakupu jednocześnie zaznaczyć opcję Rejestracji i tym samym założyć Konto. Założenie Konta (rejestracja) jest bezpłatne. W ramach Konta Zamawiający ma możliwość korzystania z innych, dodatkowych i nieodpłatnych usług takich jak np. przeglądanie historii swoich Zamówień oraz składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych.


§ 3 Płatność i Dostawa 

1. Wszystkie Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT. Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

2. Płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych. Klient po złożeniu Zamówienia jest automatycznie przekierowany na stronę serwisu.

3. Wysyłka Towaru odbywa się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dokonania przez Zamawiającego zapłaty. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania Płatności na rachunku bankowym Zamawiającego.

4. Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

6. Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem składanym  wobec kuriera.

5. W sklepie internetowym New Nordic dostępne są następujące formy dostawy:

 

Rodzaj przesyłki Koszt brutto przesyłki do 7 kg PLN
Zamówienie powyżej 100 zł 0,00
Przesyłka standardowa, realizowana przez kuriera płatność przelewem 12,18


Standardowo kurierzy dostarczają paczki w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. 

8. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

9. Faktury VAT oraz paragony przesyłane są Klientowi wraz z Towarem.


§ 4 Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zgodnie z którymi Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od Umowy odbywa się poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej liczy się od dnia dostarczenia Zamówienia Zamawiającemu.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą a Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń tj. Zamawiający – do odesłania Towaru, zaś Sprzedawca – do zwrotu uiszczonej Ceny i Kosztów dostawy.

4. Towar zwracany przez Zamawiającego w trybie określonym w ust. 1 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony w stanie kompletnym oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający i nie podlegają one zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

5. Zwrot należności odbywa się przelewem na konto bankowe Zamawiającego. 


§ 5 Reklamacje

1.  W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) Dane Zamawiającego: imię i nazwisko (nazwa), adres, adres e-mail i numer telefonu,

b)
 przyczynę złożenia reklamacji,

c)
 zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy,

d)
 podpis Zamawiającego lub osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Zamawiającego reklamacji.


3. Zamawiający powinien dołączyć do reklamacji dowód zakupu (np. paragon lub faktura VAT).

Reklamacja powinna zostać sporządzona pisemnie na adres: New Nordic Healthbrands Polska Sp. z o.o.  Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa i wraz z Towarem, którego dotyczy zostać przesłana paczką za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub osobiście na odpowiedni adres. Reklamowany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony do transportu. 

4. Klient może również złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: info-pl@newnordic.pl dołączając jednocześnie fotografie reklamowanego Towaru. W takim przypadku Zamawiający odsyła reklamowany Towar na wyraźne wskazanie Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

6. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w ust. 6 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. 

7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Zamawiającemu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.


§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest New Nordic Healthbrands Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 – 867) przy ul. Chłodna 51, który przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla złożenia i realizacji Zamówienia (w tym rozpatrywania reklamacji i przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy), jak również – w zależności od woli Zamawiającego – w celu umożliwienia Zamawiającym Rejestracji i korzystania przez nich 
z indywidualnego Konta. 

2. W zależności od dobrowolnej zgody Zamawiającego, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania. W szczególności Zamawiający może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. 

6. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Kontakt z nami:

a) pisemnie lub osobiście:
Centrum Biznesowe New Nordic Healthbrands Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa (Biurowiec WTT)

b) telefonicznie pod numerem: +48 22 212 54 10

c)
 mailowo pod adresem: info-pl@newnordic.pl 


2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.newnordic.pl w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie oraz dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu rejestracji Zamawiającego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności Zamawiających i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

7.  Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.


POLITYKA FIRMY

POLITYKA PRYWATNOŚCI
New Nordic  szanuje prawo swoich klientów do poufności.
Gromadzimy dane  naszych klientów w celu ułatwienia Państwu zakupu naszych produktów i  zapewnienia lepszej komunikacji dotyczącej  obsługi klienta, promocji i nowych produktów. Nie sprzedajemy, nie użyczamy,  ani też w żaden inny sposób nie  udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Informacje zgromadzone na Państwa temat i przechowywane w bazie danych klientów mogą być usunięte w każdej chwili. W tym celu należy do nas napisać na adres  
info-pl@newnordic.pl

Jakie dane są gromadzone ?
Gromadzimy następujące dane:  imię i nazwisko, adres elektroniczny i pocztowy oraz numer telefonu w przypadku kiedy zamawiają Państwo u nas nasze produkty.


W JAKI SPOSÓB TE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE?                   
W przypadku złożenia zamówienia wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłki produktów, wysłania drogą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia lub do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego jeśli  zachodzi potrzeba uzyskania odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące  zamówienia lub zakupu. Państwa  adres elektroniczny może być później przez nas wykorzystany do przesłania informacji na temat naszych promocji lub nowych produktów.


CZY DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE OSOBOM TRZECIM?
W przypadku kiedy firma New Nordic sprzeda całość lub część swoich aktywów, gdy firma zmieni właściciela – co jest mało prawdopodobne - New Nordic może być zmuszony do ujawnienia danych osobowych nowemu właścicielowi, ale jednocześnie zobowiązuje go do wykorzystania informacji wyłącznie na warunkach dozwolonych prawem. New Nordic zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych jeśli taki obowiązek wynika ze stosowania prawa w związku z postępowaniem sądowym lub respektowaniem wyroków sądowych. 


ODWOŁANIA
Jeśli chcą Państwo złożyć skargę w związku ze współpracą z naszą firmą lub zakupionymi produktami, prosimy o wysłanie wiadomości na adres info-pl@newnordic.pl. W przypadku nieuzyskania zadawalającego rozwiązania, można odwołać się do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) np. wypełniając formularz w internetowej skrzynce podawczej na stronie https://giodo.gov.pl/, o ile spełnione są wszystkie warunki formalne.